fbpx
Chci zaslat nabídku

Zásady ochrany osobních údajů

Tímto dokumentem Vás informujeme o tom, jak nakládáme s osobními údaji, které jste nám o sobě sdělil či které jsme o Vás získali v souvislosti s naší činností. S vašimi osobními údaji zacházíme vždy důvěrně, důsledně je chráníme a dodržujeme veškerou platnou legislativu. O Vašich nejdůležitějších právech a procesech zpracování Vás informujeme v tomto textu.

I. Základní údaje o správci

Společnost JNCG Real Estate a.s., IČ: 099 61 798, se sídlem Bulharská 996/20, Vršovice, 101 00 Praha 10 (dále jako „společnost“ nebo „my“), Vás jako uživatele webových stránek www.bezpujcky.cz (dále jako „internetové stránky či „stránky“) a informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

III. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme prvotně proto, abychom Vás v případě vyplnění kontaktního formuláře na internetových stránkách mohli kontaktovat zpět a poskytnout Vám informace, které od nás požadujete, nebo pro účely splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo s námi chcete uzavřít.

Osobní údaje dále zpracováváme za účelem plnění povinností vůči orgánům veřejné moci a rovněž proto, abychom mohli splnit povinnosti, které nám ukládají právní předpisy. K takovému zpracovávání jsme oprávnění tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění povinnosti, která se na nás vztahuje.

Vedle toho Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat tehdy, máme-li na jejich zpracování oprávněný zájem. Takto osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracováváme pro účely dokumentace námi poskytnutých plnění, hájení a uplatňování našich práv, zpracování a vyřízení Vašich připomínek a dotazů.

Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme proto, abyste mohli být informováni o výhodných cenových nabídkách produktů a zajímavých obchodních sdělení v oblasti poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru, pojištění, energií a telefonních tarifů. Účelem zpracování osobních údajů je tedy přímý marketing, zejména nabízení novinek, akcí, nabídek nových produktů či jiných událostí. Právním základem takového zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem.

V odůvodněných případech může docházet k předávání Vašich osobních údajů subjektům patřícím do skupiny JNCG s mateřskou společností JNCG SE (IČ: 108 44 406) v rámci Evropské unie. Účelem tohoto zpracování je řádné a kvalitní plnění našich zákonných a smluvních povinností. K takovému zpracování jsme oprávněni na základě našeho oprávněného zájmu, nebo pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo smlouvy či dohody, kterou jste s námi uzavřeli nebo s námi chcete uzavřít.

Pokud si nepřejete marketingové informace dostávat, můžete jejich přijímání kdykoli snadno zakázat kliknutím na odkaz, který naleznete v každé emailové zprávě, nebo jakýmkoli jiným prokazatelným sdělením adresovaným společnosti, např. zasláním mailu na adresu: info@jncg.eu dopisem na adrese Bulharská 996/20, Vršovice, 101 00 Praha 10, či jakýmkoliv jiným prokazatelných sdělením adresovaným společnosti.

Konečně osobní údaje získáváme z Vašeho internetového prohlížeče na základě ukládání tzn. souborů cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informace o zpracování cookies.

IV. Rozsah zpracovaných osobních údajů

Zpracováváme jen ty osobní údaje, které jste nám vědomě a dobrovolně předali a údaje vzniklé při naší činnosti, nebo které jste dobrovolně zveřejnil/a či souhlas/a s jejich předáním, a to pouze v rozsahu nezbytném ke splnění účelu, k němuž byly osobní údaje shromážděny. Zpracováváme jen ty údaje, které jsou nezbytné pro řádné plnění našich smluvních a zákonných povinností, případně pro účely našich oprávněných zájmů, o kterých jsme Vás informovali.

Osobní údaje nebudou předmětem rozhodování založeného výlučně na automatizovaném zpracování, jež by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás výrazně dotýkalo.

V. Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předáváme subjektům patřícím do skupiny JNCG s mateřskou společností JNCG SE (IČ: 108 44 406) v rámci Evropské unie.

V jiných případech nepředáváme Vaše osobní údaje jiným subjektům ani do třetích zemí bez vědomí osob, kterých se tyto osobní údaje týkají, vyjma případů, kdy je takové zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje.

VI. Doba zpracování

Osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu, po kterou je potřebujeme k účelu, pro který jsme je získali. S ohledem na zákonné povinnosti a promlčecí lhůty budou osobní údaje zpracovávány zpravidla po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu a uplynutí reklamačních či jiných lhůt. Osobní údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme zpravidla po dobu tří let. V odůvodněných případech můžeme rozhodnout, že údaje ponecháme uloženy i po uplynutí této doby, existují-li pro to zvláštní důvody.

Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu jsou u nás uloženy po dobu trvání souhlasu, tj. 10 let, pakliže nebude z Vaší strany souhlas odvolán dříve.

VII. Práva osob, kterých se údaje týkají

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte celou řadu práv, které vůči nám můžete uplatnit za podmínek upravených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR):

  1. právo na přístup k údajům – poskytneme Vám potvrzení o tom, zda zpracováváme či nezpracováváme Vaše osobní údaje; pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak Vám Vaše osobní údaje poskytneme společně s informacemi o tom, jak tyto osobní údaje zpracováváme;
  2. právo na opravu osobních údajů – zjistíte-li, že údaje, které o Vás máme, jsou nepřesné, můžete nás kdykoli požádat o jejich opravu a my tuto opravu provedeme;
  3. právo na výmaz – na Vaši žádost vymažeme osobní údaje, které se Vás týkají, pokud již Vaše údaje nepotřebujeme, pokud jste odvolali souhlas, na jehož základě jsme je zpracovávali, pokud jste vznesli námitky proti jejich zpracování, pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, pokud nám výmaz ukládá zákon nebo jiný právní předpis nebo pokud byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti určené dítěti. Výmaz můžeme odepřít jen z důvodů uvedených v GDPR;
  4. právo na omezení zpracování – místo výmazu můžete požadovat omezení zpracování, v takovém případě u nás údaje zůstanou uložené, avšak nebudeme k nim přistupovat ani s nimi jakkoli jinak nakládat;
  5. právo na přenesení osobních údajů k jinému správci – pokud jste nám poskytli své údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, předáme tyto Vaše údaje na základě Vaší žádosti jinému správci;
  6. právo vznést námitku proti zpracování – námitku můžete uplatnit tehdy, domníváte-li se, že náš zájem na zpracování Vašich osobních údajů není silnější než Vaše právo na důvěrnost údajů, které o Vás zpracováváme, v takovém případě znovu důkladně a s přihlédnutím k Vaší námitce posoudíme míru našeho oprávněného zájmu a o tomto přezkoumání Vás budeme informovat. Do té doby Vaše údaje nebudeme zpracovávat;
  7. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – domníváte-li se, že porušujeme Vaše práva, můžete na nás podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našeho e-mailu info@jncg.eu nebo telefonu +420 604 862 626

VIII. Přístup k osobním údajům a jejich zabezpečení

Dbáme na to, aby k osobním údajům, které zpracováváme, měly přístup jen ti pracovníci společnosti, kteří je potřebují ke splnění účelu, k němuž byly shromážděny. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a pozměnění.

V některých případech používáme k poskytování služeb a ke zpracování Vašich osobních údajů zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje na náš pokyn a jsou zavázáni dodržováním platných předpisů o ochraně osobních údajů. Jedná se zejména subjekty poskytují společnosti webové, cloudové nebo IT služby a další subjekty v případě potřeby.

Třetím subjektům Vaše osobní údaje předáme pouze tehdy, pokud to bude nezbytné. Všichni zpracovatelé a třetí subjekty budou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřebné pro poskytnutí produktů a služeb, plnění smluvních a zákonných povinností, či výkon našich oprávněných zájmů v souladu se zákonem.
Společnost na vyžádání soudních, či správních orgánů poskytuje osobní údaje pouze v případech povolených platnou právní úpravou.

Jste-li právnická osoba, zavazujete se seznámit Vaše zástupce, kontaktní osoby a pracovníky s těmito zásadami. Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, zavazujete se je seznámit s těmito zásadami.

Tyto zásady jsou platné a účinné od 1.1.2022